Kunskapsresurser hos andra myndigheter och organisationer

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet (Brå) har till uppgift att bidra till kunskapsutvecklingen inom det kriminalpolitiska området och främja brottsförebyggande arbete.

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndighetens övergripande mål är att arbeta för att främja brottsoffers rättigheter samt uppmärksamma deras behov och intressen.

International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect (Eng)

International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN) är en tvärvetenskaplig internationell organisation vars målsättning är att globalt förebygga och behandla barn utsatta för barnmisshandel, försummelse och utnyttjande. De arrangerar den internationella kongressen om barnmisshandel och försummelse, vilket är världens största konferens om barnmisshandel.

Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsmyndigheten arbetar med uppföljning, analys, samordning, kunskap och stöd i syfte att bidra till en strategisk, sammanhållen och hållbar styrning och ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.

Länsstyrelsen i Östergötland (Hedersförtryck)

Länsstyrelsen Östergötland har sedan 2005 haft uppdrag och regeringens förtroende att genom olika regionala och nationella regeringsuppdrag motverka hedersrelaterat våld och förtryck samt förhindra att unga blir gifta mot sin vilja såväl som att motverka könsstympning.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (No)

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) är ett norskt kunskapscentrum som utvecklar och sprider kunskap och kompetens om våld och traumatisk stress. Syftet är att bidra till att förebygga och minska de hälsoproblem och sociala konsekvenser som våld och traumatisk stress kan orsaka.

National Child Traumatic Stress Network (Eng)

National Child Traumatic Stress Network (NCTSN) etablerades av amerikanska kongressen år 2000 med fokus på trauman hos barn.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kunskapscentrum anhöriga (NKA) är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd.

Nationellt kunskapscentrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) är ett kunskaps- och resurscentrum vid Uppsala universitet. NCK arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen om mäns våld mot kvinnor och utveckla metoder för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor.

Rädda Barnen (Eng)

Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda och vars verksamhet grundar sig på Barnkonventionen.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet med en bred verksamhet som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård.

The Child Abuse Library Online (Eng)

The Child Abuse Library Online (CALiO™) är en tjänst från National Children’s Advocacy Center som utvecklats som en resurssamling för yrkesverksamma som arbetar inom områden som är förknippade med barnmisshandel och andra övergrepp mot barn.