Värt att veta om… Barn och anmälningsskyldigheten

All personal som arbetar med barn, eller med vuxna som har barn, har en skyldighet att anmäla misstanke eller kännedom om att barnet far illa till socialtjänsten enligt Socialtjänstlagen 14:1. Det gäller all personal inom skola, sjukvård med flera.

Utdrag ur  lagtexten:

Yrkesverksamma inom myndigheter vars verksamhet berör barn och unga är skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa

Anmälningsskyldigheten är obligatorisk samt personlig och kan inte förhandlas bort till någon annan person eller instans. Det betyder att den som misstänker eller har kännedom om att ett barn far illa också har skyldighet att anmäla.

VARFÖR SKA MAN ANMÄLA TILL SOCIALTJÄNSTEN?
 • Socialtjänsten är den myndighet som utreder barn som far illa eller riskerar att fara illa.
 • Socialtjänsten är den myndighet som ska tillgodose barnets behov av skydd när vårdnadshavarna inte gör det.
 • Socialtjänsten är den myndighet som har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver.

 

HUR GÖR MAN EN ANMÄLAN TILL SOCIALTJÄNSTEN?
 • Anmälan ska göras till socialtjänsten i den kommun eller stadsdel där barnet bor.
 • Anmälan ska göras utan dröjsmål.
 • Vid akuta lägen kan anmälan ringas in till socialtjänsten för att sedan kompletteras med en skriftlig anmälan.
 • Du får inte göra en anmälan anonymt när du är i tjänst.
 • Det går bra att vara flera som samtidigt skriver på anmälan – ta stöd av din chef.

 

SKA MAN BERÄTTA FÖR FÖRÄLDRARNA ATT EN ANMÄLAN ÄR INLÄMNAD?
 • Ja – om anmälan handlar om försummelse. Då är det bra att göra en anmälan som föräldrarna är införstådda med eftersom det handlar om rena stödinsatser och hjälp till familjen att fungera bättre.
 • Nej – om anmälan handlar om ett misstänkt brott (exempelvis fysisk misshandel eller sexuella övergrepp). Då kan ärendet behöva utredas av polis eller socialtjänst utan att barnets historia påverkas av föräldrarna, eller av andra händelser som kan försvåra en polisutredning.
 • Det finns ingen lagstadgad skyldighet att informera familjen om att en anmälan görs. Däremot har föräldrarna rätt att veta vem som gjorde anmälan.

 

VAD HÄNDER EFTER EN ANMÄLAN?
 • Samma dag (eller dagen efter) anmälan har kommit in gör socialtjänsten en bedömning av barnets behov av omedelbart skydd.
 • Socialtjänsten ska inom fyra månader fatta beslut om insatser.
 • Socialtjänsten kommer eventuellt kontakta anmälaren för mer information.
 • Socialtjänsten kommer, när utredningen av föräldrarnas förmågor och svagheter, och barnets behov av skydd och stöd är klar, erbjuda familjen olika insatser. Det kan till exempel vara i form av föräldrastödjande behandlingar, eller behandlingsmetoder som är inriktade på att förändra föräldrars benägenhet att använda våld i sin uppfostran. Föräldrarna behöver inte följa socialtjänstens rekommendationer om de inte vill.
 • Socialtjänsten har, enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), möjlighet att omhänderta barn om det finns en påtaglig risk att barnets hälsa eller utveckling skadas.

 

VÄRT ATT TÄNKA PÅ:
 • Socialtjänsten bör, med hänsyn till barnets bästa, erbjuda barnet, vårdnadshavaren och den som gjort anmälan ett möte om anmälan.
 • Socialtjänsten får ge viss återkoppling till anmälaren (att anmälan tagits emot och att en utredning påbörjats).
 • Om du känner dig osäker på om du borde ta din misstanke på allvar eller inte – tänk på vad konsekvenserna för barnet kan bli om du inte anmäler.
 • Du kan alltid parallellt med en anmälan till socialtjänsten göra en anmälan till polismyndigheten om du misstänker att barnet blivit utsatt för ett brott

 

Mer information hittar du i vår KUNSKAPSBANK

Utskriftsvänlig pdf (A5)

 

Skriven av Björn Tingberg, Linköpings universitet
Granskad av: Moa Mannheimer, Linköpings universitet