Polyviktimisering

Forskning visar att de barn som riskerar att fara allra mest illa är de som är utsatta för flera olika typer av våld eller våld vid upprepade tillfällen, det som kallas för polyviktimisering eller multiutsatthet.

Majoriteten av den barnmisshandel som sker i Sverige har endast skett vid enstaka tillfällen. Men i ungefär en tiondel av alla barnmisshandelsfall har barnet varit utsatt för tre eller fler olika former av våld. Samma barn har ofta utsatts även för grövre och upprepad misshandel. (Landberg, Jernbro och Jansson, 2017)