Upplevt våld

Med upplevt våld menas att barnet sett och/eller hört våld i hemmet. Även barn som förstått att våld ägt rum kan vara i stort behov av stöd och hjälp. 14 procent av alla barn i Sverige har upplevt våld i hemmet någon gång och tre procent har gjort det upprepade gånger (Jernebro, Jansson, 2017). Många barn som upplever våld i familjen löper stor risk att själva utsättas för olika typer av våld, som fysisk misshandel och försummelse.

I Sverige har vi genom en skärpning av socialtjänstlagen slagit fast att socialnämnden ska betrakta barn som bevittnat våld, eller andra övergrepp mot närstående vuxna, som offer för brott.