Våld mot barn

Varje barn har rätt att skyddas mot våld.

FN:s barnrättskommitté tillämpar en vid definition av våld som innefattar alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försummelse, misshandel eller utnyttjande, däribland sexuella övergrepp.

Det finns skäl att dela upp våld mot barn i olika kategorier, samtidigt är det viktigt att komma ihåg att samma barn ofta drabbas av olika former av våld och att de olika kategorierna överlappar varandra. Ett barn som växer upp med en våldsam förälder kan utsättas för fysiskt våld, kränkningar och hot och dessutom tvingas bevittna våld mot andra familjemedlemmar. Ett barn som utsätts för våld i hemmet löper dessutom större risk att utsättas för våld utanför familjen.

En tonåring som utsatts för sexuella övergrepp kan ha svårt att skydda sig själv, och visats kanske i miljöer där hen utsätts för nya övergrepp eller annat våld.

Våld mot barn kan ha en förödande effekt på utvecklingen, på lång och kort sikt. Alla barn som utsätts för våld påverkas och reagerar, men alla utvecklar inte symtom eller svårigheter. Att vara utsatt för våld vid många tillfällen eller att vara utsatt för många olika våldshändelser ökar risken för att barn ska utveckla en mängd olika svårigheter och symtom.

Många barn i Sverige har erfarenheter av att utsättas för våld. Andra barn växer upp nästan helt skyddade från våld.

”Inget våld mot barn är motiverat, och allt våld mot barn kan förebyggas.” (FN:s Barnrättskommitté)

Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 13 (2011) Barnets rätt till frihet från alla former av våld.