Stöd och behandling

De kort- och långsiktiga hälsokonsekvenserna av våld mot barn och situationer där barn far illa är stora. Barn som utsatts för våld eller övergrepp har rätt till rehabilitering och social återanpassning. Men alla barn behöver inte samma sak.

En förutsättning för att barn ska kunna rehabiliteras är att våldet upphör. Alla barn har rätt att få information och att få sina upplevelser bekräftade. För många barn är det värdefullt med olika stödinsatser utformade för våldsutsatta barn. De barn som utvecklat en egen problematik med mycket symtom kan behöva intensiv traumafokuserad behandling.

På senare år har allt fler behandlingsmetoder för våldsutsatta barn utvecklats och börjat användas Sverige. Några exempel är Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi, Child Parent Psychotherapy och KIBB, Kognitiv integrerad behandling vid barnmisshandel (http://www.allmannabarnhuset.se/projekt/pagaende-projekt/kibb-projektet-2013-2015).

BUP: http://bup.se/

Senaste material från kunskapsbanken

Utveckling av bedömningsinstrument och stödinsatser för våldsutsatta barn (2015)

Rapport från iRiSk (insatser & risk-skyddsbedömningar för våldsutsatta barn). Syftet med projektet är att förbättra möjligheterna för barn som lever med våld i sin familj att få sin situation uppmärksammad och giltiggjord, samt att barn som får kontakt med socialtjänsten, socialtjänstanknutna verksamheter eller BUP ska få insatser som svarar mot barnens behov av skydd, stöd och behandling. I projektet samverkar Göteborgs, Karlstads och Örebro universitet samt Mälardalens Högskola. Skriven av Anders Broberg, Kjerstin Almqvist, Petra Appell, Ulf Axberg, Åsa Cater, Helena Draxler, Maria Eriksson, Karin Grip, Fredrik Hjärthag, Ole Hultmann, Clara Iversen och Karin Röbäck de Souza.


Stöd och behandlingLadda ner pdf

KIBB

Stiftelsen Allmänna Barnhuset startade därför 2006, i samarbete med forskare från Linköping och Lunds universitet, ett projekt för att pröva en behandlingsmodell för familjer där det förekom barnmisshandel. Modellen (CPC-CBT) hade utarbetats av Melissa Runyon vid Cares Institute, New Jersey, USA, och prövats i USA med lovande resultat. I Sverige kom behandlingsmodellen att kallas för KIBB – Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel.


Stöd och behandlingWebbplatsTill webbplats

Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma (2011)

Resultat från en nationell utvärdering gjord i samarbete mellan Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Örebro universitet och Uppsala universitet. Skriven av Anders Broberg, Linnéa Almqvist, Ulf Axberg, Karin Grip, Kjerstin Almqvist, Ulrika Sharif, Åsa K Cater, Anna Forsell, Maria Eriksson och Clara Iversen.


Stöd och behandlingLadda ner pdf

Nyheter inom området