Särskilt utsatta grupper

Att vara barn kan i sig betraktas i sig som en riskfaktor för att utsättas för våld. Det finns också grupper av barn som löper större risk än andra att utsättas, eller som är mer värnlösa.

Det gäller små och späda barn, barn med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom och barn med otillräckligt vuxenstöd. Barn med otillräckligt vuxenstöd är till exempel barn som placerats utanför hemmet, barn som rymt hemifrån, ensamkommande flyktingbarn eller barn vars föräldrar har svårigheter med till exempel missbruk, psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Tonåringar som har en sexuell identitet, könsidentitet eller könsuttryck som avviker från normen är mer utsatta för våld än andra barn.

Barn som redan har utsatts för våld eller övergrepp löper större risk än andra att utsättas på nytt.

Hur riskerna ser ut varierar för olika situationer och olika typer av våld.

Senaste material från kunskapsbanken

Respekt (2016)

Barnombudsmannen har i 2016 års fördjupningsarbete mött 97 barn och unga med funktionsnedsättning. De berättar att de vill mötas med förväntningar. De vill få information. Få vara delaktiga. De vill få leva i trygghet och slippa fördomar, kränkningar och våld. Det är barn som begär och förtjänar respekt. Men verkligheten ser ofta annorlunda ut.


Särskilt utsatta grupperLadda ner

Om barn med funktionsnedsättning i Sverige och deras utsatthet för våld och kränkningar (2016)

En systematisk kunskapssammanställning om utsattheten för våld och kränkningar mot flickor och pojkar med funktionsnedsättning. Kunskapssammanställningen har gjorts av Barnafrid på uppdrag av Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Skriven av Carl Göran Svedin, Linda Jonsson och Åsa Landberg.


Fysiskt våldPsykiskt våldSexuella övergreppSärskilt utsatta grupperLadda ner pdf