Förebyggande arbete

FN:s Barnrättskommitté utgår från det grundläggande antagandet ”Inget våld mot barn är motiverat och allt våld mot barn kan förebyggas”.

Ett viktigt steg för att förebygga våld mot barn är att förbjuda alla former av våld i lagstiftningen. Ett annat viktigt steg är att förändra attityder till våld, så att vuxna avstår från att använda våld och tar ansvar för att uppmärksamma och anmäla när barn far illa. För att det ska ske måste vuxna ha tillräcklig kunskap om vad våld är och vart de kan vända sig om de vill slå larm.

Universell prevention är förebyggande insatser som riktar sig till alla. Det kan till exempel handla om information i skolan eller kampanjer i media.

Selektiv prevention är förebyggande insatser som riktar sig till grupper som har särskilt hög risk att utsättas.

Indikativ prevention är insatser som riktar sig till personer som redan har utvecklat ett riskbeteende eller finns i en riskmiljö. Det kan till exempel handla om att erbjuda behandling till barn som redan har utsatts, eller till vuxna som utsätter barn.

Det är alltid vuxnas ansvar att förhindra våld mot barn, men mycket våld sker utan att någon ansvarsfull vuxen känner till det. Barn behöver också kunskap om vad våld är och vart de kan vända sig om de eller en kompis blir utsatta.

Inte ditt fel: http://www.mucf.se/publikationer/inte-ditt-fel
Jagvillveta: http://jagvillveta.se/
Dagsattprataom: http://www.dagsattprataom.se/

Senaste material från kunskapsbanken

Detta borde alla veta om sexuella övergrepp mot barn (2016)

Rädda Barnen har satt samman denna rapport med viktigt information gällande sexuella övergrepp mot barn, som alla bord veta.


Förebyggande arbeteSexuella övergreppLadda ner pdf

Jag vill veta – allt om dina rättigheter vid brott

Barn och unga som har varit med om brott har rätt att få information. Våren 2013 fick Brottsoffermyndigheten ett uppdrag av regeringen att ta fram information om olika typer av brott och om var man kan få hjälp. Informationen är riktad så att brottsutsatta barn och ungdomar får möjlighet att själva söka information om sin situation och var de kan få hjälp.


Förebyggande arbeteWebbplatsTill webbplats

Inte ditt fel (2015)

Inte ditt fel! är en vägledning som riktar sig till dig som i ditt yrke eller ideella engagemang möter unga som kan ha utsatts för sexuella övergrepp, som har sålt sex eller bilder av sig själva med sexuellt innehåll. Inte ditt fel! är tänkt att vara en resurs för dig som arbetar med unga och ger en översikt av de stöd som finns att tillgå i arbetet mot sexuell utsatthet.


Förebyggande arbeteSexuella övergreppLadda ner pdf