Behov av nationell styrning av Barnahusverksamhet

Nu är vår utvärdering av Barnahusverksamheterna klar. Rapporten visar på ett antal brister där de flesta är genomgående för många Barnahus. Bland annat saknas nationell styrning och samordning.

I januari 2018 gav regeringen Barnafrid i uppdrag att utvärdera Barnahusverksamheterna i Sverige. I uppdraget skriver Socialdepartementet att det är angeläget att den samverkan som sker inom Barnahus uppfyller de kriterier som finns för vad som ska känneteckna verksamheterna, samt att de nationella riktlinjerna är ändamålsenliga. Enligt uppdraget skulle vi identifiera goda exempel och eventuella brister. Syftet är att säkerställa att alla brottsutsatta barn får ett kvalitativt och likvärdigt bemötande. Detta är några av de viktigaste slutsatserna:

  • Det saknas en nationell samordning av verksamheten i Barnahus.
  • Det saknas en enhetlig nationell styrning.
  • Befintlig sekretesslagstiftning försvårar samverkan.
  • De regionala skillnaderna utgör en risk för ett icke likvärdigt bemötande, stöd och skydd för utsatta barn.

Läs hela rapporten här

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Publicerat av: Barnafrid 11 april 2019