Skilda slutsatser skapar otydlighet

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) presenterade nyligen en rapport av en systematisk genomgång av öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och försummelse. Barnafrid anser att rapporten väcker flera frågor kring vilka metoder samhället bör erbjuda barn och unga som utsatts för våld och andra övergrepp.

Foto: iStock

Våld mot, och försummelse av, barn inom familjen kan se ut på många sätt och kräver olika typer av insatser. Att SBU i sin utvärdering av öppenvårdsinsatserna har valt att se minskat våld som den primära effekten av de olika insatserna, och förbättrad psykisk hälsa hos barnen som sekundär effekt, blir också avgörande för hur resultaten tolkas. För vissa insatser, inom exempelvis socialtjänsten, är minskat våld ett centralt mått. Barnpsykiatrin har däremot ett uppdrag att behandla psykisk ohälsa. För att utvärdera om behandlingsinsatserna för detta ändamål är effektiva eller inte, behövs ett utfallsmått som utgår från posttraumatiskt stressyndrom eller annan psykisk ohälsa.

Kunskapsöversikter, som SBU-rapporten, är bra och viktiga verktyg för yrkesverksamma när det gäller att fatta beslut kring vilka metoder de kan och bör tillämpa. Ett problem med översikterna är att de upplevs som otydliga när översikter inom samma område ibland kommer till skilda slutsatser. Det kan bero på att man har haft olika tillvägagångssätt, och definierar begrepp olika. I rapporten från SBU används en definition av våld som enbart omfattar försummelse och våld i familjen. Många andra översikter inkluderar också insatser som används efter sexuella övergrepp, vilket leder till att slutsatserna blir olika.

SBU-rapportens viktigaste bidrag är förtydligandet att svensk behandlingsforskning behöver utvecklas och att detta bör vara ett prioriterat område. Under tiden det forskas mer, anser vi att strävan måste vara att bygga vård och omsorg utifrån bästa tillgängliga kunskap, och därmed även använda de metoder som anses lovande.

På Barnafrid, som är en del av Linköpings universitet, sammanställer vi kunskapsöversikter inom många olika områden och målet är alltid att de ska vara relevanta och användbara. Vi utbildar i TF-KBT, och sprider kunskap om andra evidensbaserade metoder; både mer etablerade (CPP, Project Support, EMDR m fl) och de som är under implementering och utvärdering (t ex KIBB och CFTSI). Vilka metoder som passar bäst för respektive verksamhet och familj måste alltid vara en avvägning mellan bästa tillgängliga kunskap, verksamhetens uppdrag, och en analys av individens situation.

Begrepp

  • TF-KBT – Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi
  • CPP – Barn- och föräldrapsykoterapi
  • EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing
  • KIBB – Kognitiv integrerad behandling vid barnmisshandel
  • CFTSI – Child and Family Traumatic Stress Intervention

 

Att läsa

 

Frågor?

Kontakta oss på barnafrid@liu.se

 

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Publicerat av: Barnafrid 14 maj 2018