Fördjupande föreläsningar om evidensbaserade behandlingar den 15-16 maj 2018

Den 15-16 maj är det dags för Behandlarnätverket att träffas i Linköping och denna gång så kommer nätverksträffen fokusera på fördjupande föreläsningar om evidensbaserade behandlingar. Dagarna är öppna för alla.

Datum: 15-16 maj 2018
Plats: Scandic Frimurarehotellet, Linköping (karta)
Pris: 1 700 kr exkl moms

De behandlingar som kommer att presenteras under dessa dagar är

  • Child–Parent Psychotherapy (CPP)
  • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
  • Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel (KIBB)
  • Traumafokuserad KBT (TF-KBT)

Sista anmälningsdag 27 april. Förlängd anmälningstid till 6 maj. Begränsat antal platser.
Anmälan är bindande.

 

Vi har låst ett begränsat antal rum på Scandic Frimurarehotellet och dessa är låsta till behandlarnätverket tom den 31 mars. Uppge BAR160518 vid bokning. Bokning sker via telefon 013-495 30 00.

Hotell Scandic Frimurarehotellet
Rum: Standard
Enkelrum: 1650 kr inkl moms
Dubbelrum:1850 kr inkl moms

 

Information om de olika behandlingarna och föreläsarna

Child – Parent Psychotherapy (CPP), är en samspelsbaserad behandlingsmodell som är utvecklad för våldsutsatta föräldrar och barn i åldern 0 – 6 år, men som även har vetenskapligt stöd för att användas efter andra svåra påfrestningar som t ex förlust, allvarliga sjukdomar eller olyckor. CPP är även lämpligt som insats till barn i familjehem. Teoretiskt är CPP en integrativ modell, baserad på anknytningsteori, traumateori, neuropsykologi och utvecklingspsykologi. Metodmässigt används tekniker från såväl psykodynamisk psykoterapi som kognitiv beteendeterapi. Lek, bild och rörelse är centrala verktyg i behandlingen, vilket innebär att barnet blir delaktigt på egna villkor tillsammans med sin omsorgsperson. Behandlingstiden är flexibel, beroende på allvaret i svårigheterna, mellan 15 och 30 tillfällen är vanligast. Målet för behandlingen i CPP är att förbättra anknytningsrelationen mellan barnet och den vuxne, att skapa en sammanhållen berättelse av traumat som ger förståelse hos såväl barn som vuxen om vad som hänt och hur man påverkas av trauma/påfrestningar samt att stärka föräldraförmågor och stimulera typisk utveckling hos barnet.

Anna Norlén, är leg psykolog och leg psykoterapeut med mångårig erfarenhet av stöd och behandling av barn och unga som utsatts för våld i olika former, såsom misshandel, omsorgssvikt och sexuella övergrepp. Hon har arbetat med utsatta barn/unga inom socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, privat praktik samt institutionsvård. Anna Norlén har bred erfarenhet av insatser för barn såväl i akutfas som i mer långsiktigt utformad behandling. Numera är Anna Norlén verksamhetschef och rektor vid Ericastiftelsen i Stockholm, en högskola med klinisk verksamhet och forskning med fokus på psykoterapi för barn och unga. Tidigare var hon enhetschef för BUP Traumaenhet i Stockholm och verksamhetschef för Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling.

 

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), som behandlingsmetod uppkom i USA på slutet av 1980-talet genom grundaren Francine Shapiro som tar sin utgångspunkt i en modell för hur erfarenheter lagras som minnen i ett psykobiologiskt grundat informationsbearbetningssystem. Metoden integrerar komponenter från olika terapeutiska skolor. Idag är EMDR internationellt accepterad och är en terapiform som har vetenskaplig evidens för behandling av posttraumatiskt stressyndrom. EMDR rekommenderas sedan 2013 av WHO vid posttraumatisk stress hos barn, ungdomar och vuxna.
Metoden kan användas vid trauman, komplicerad sorg och andra negativa livserfarenheter som skapar symtom och påverkar individen i nuet. Metoden har även provats för andra kliniska grupper, vid tex depression, fobier, panikångest och tvång och mycket forskning pågår. EMDR är en integrativ metod som kombinerar kunskap från inlärningsteori, kognitiv teori, psykodynamisk teori och psykofysiologisk kunskap. Metoden är manualbaserad och består av åtta distinkta steg, vilka anpassas individuellt efter patienten. Behandlingen innefattar att i minnet gå igenom traumat samtidigt som någon form av bilateral sensorisk stimulering sker – vanligtvis att patienten får fästa blicken på någonting som förs fram och tillbaka i synfältet. Några karaktäristika för metoden, utöver den sensoriska stimuleringen, är att exponeringen är begränsad. Det finns inga krav på att man behöver redovisa detaljer verbalt. Man tar reda på negativa kognitioner men utmanar eller ifrågasätter dem inte. Bearbetningen bygger på de egna associationerna. I EMDR är syftet att stimulera den egna läkande kraften för att på så sätt möjliggöra integrering av de sensoriska intrycken och kognitiva delarna av en upplevelse.

Maja Zeziola Berg, är leg. Psykolog med vidareutbildningar inom psykotraumatologi och dissociativa tillstånd. EMDR Europa Certifierad handledare och terapeut. Under utbildning för att bli EMDR Europa Certifierad lärare på barn och ungdomssidan. Har även utbildning i Traumafokuserad KBT. Arbetar på BUP Traumateam i Uddevalla.

 

Kognitiv integrerad behandling vid risk för barnmisshandel (KIBB), är en behandlingsmetod som är utvecklad av Melissa Runyon på CARES Institute i New Jersey, USA, och har tagits till Sverige med hjälp av stiftelsen Allmänna Barnhuset. Behandlingen sker såväl uppdelat i föräldrasamtal och barnsamtal samt samtal med hela familjen och syftar till att våldet ska upphöra och öka trygghet i familjen. Behandlingen skapar en trygghet för barnen att prata om, och vid behov bearbeta, det våld de varit utsatta för och för föräldrarna att ta ansvar för det våld de utövat. Fokus i föräldrasamtal är bland annat att hitta alternativa föräldrastrategier, psykoedukation om våld, hantera sin ilska och att ta ansvar för det våld som förekommit. I barnsamtal: psykoedukation om våld, hantera känslor och traumabearbetning, I gemensamma samtal är fokus på förbättrad anknytning och kommunikation, trygghetsplanering samt klargörande och ansvarstagande av våldet.

Anna Nelson, är socionom/fil. mag. i socialt arbete/leg. psykoterapeut med lång erfarenhet inom socialtjänst och barn-och ungdomspsykiatriskt arbete. Anna arbetar sedan 2010 på Barnahus i Linköping med traumafokuserade utredningar, krisstöd, utbildning i traumamedveten omsorg och KIBB. Anna är också en av utbildarna av behandlingsmetoden KIBB.

 

Traumafokuserad kognitivbeteendeterapi, TF-KBT, är en behandlingsmetod för att behandla traumarelaterade symptom på barn i åldersspannet 3 till 17 år. Metoden har prövats för olika trauman såsom familjevåld, sexuella övergrepp, upplevelser av krig och flykt men också i olika situationer och konstellationer såsom individuell behandling, med föräldrars deltagande, för barn i grupp, barn boende på institution, i familjehem, barn på flykt och så vidare. TF-KBT baseras på de åtta komponenterna psykoedukation, avslappning, känsloreglering, kognitiv coping, traumaberättelse, in-vivo exponering, delande av traumaberättelsen samt framtida säkerhet och skydd. Behandlingsupplägget är flexibelt och komponenternas innehåll kan anpassas efter barnets ålder och utvecklingsnivå, typ av trauma, familj, livssituation och kultur.

Erica Mattelin, är leg. psykolog och handläggare vid Rädda Barnen och doktorand på det nationella kunskapscentret Barnafrid vid Linköpings Universitet. Erica Mattelin är vidareutbildad till trainer i TF-KBT av de amerikanska grundarna. Erica har utbildat i de senaste fyra utbildningarna i Sverige och har de senaste åren arbetat intensivt med att implementera TF-KBT i landet. Vid sidan om detta forskar Erica nu kring på barn på flykt och deras hälsa och utsatthet för potentiellt traumatiserande händelser.

 

Kunskapsöversikt om stöd och behandling för barn som utsatts för sexuella övergrepp och fysisk misshandel

Utskriftsvänlig inbjudan

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Publicerat av: Barnafrid 2 mars 2018